Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLARSPORT.PL z dnia 25 maja 2018 roku


1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. Informacja Handlowa - informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu;
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i/lub subskrybująca newsletter Sklepu (pojęcie to obejmuje zarówno klienta będącego konsumentem jak i przedsiębiorcą);
  3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca w ramach Sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
  4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964 roku Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  5. Kodeks postępowania cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. z 1964 roku Nr 43, poz. 296 z późn. zm.);
  6. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności Polityką Prywatności;
  7. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.polarsport.pl i/lub www.sklep.salewa.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów oraz korzystać z innych usług oferowanych w ramach Sklepu;
  8. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu;
  9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu (jako sprzedającym) a Klientem (jako kupującym) za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu;
  10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu (jako sprzedającym) a Klientem (jako kupującym) w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
  11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 Poz. 1204 z późn. zm.);
  12. Właściciel Sklepu – Polar Sport Krystyna Radwańska spółka jawna z siedzibą w Krakowie (31-041) przy
ul. Siennej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000653921, REGON 122727207, NIP 6762460306;
  13. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
  14. Trwały nośnik – materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (poczta elektroniczna – e-mail, wiadomość SMS/MMS) umożliwiające Klientowi lub Właścicielowi Sklepu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
  15. Lokal przedsiębiorcy - miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym Właściciel Sklepu prowadzi działalność na stałe tj.:

a) ul. Sienna 15, 31-041 Kraków,
b) ul. Łucka 18, 00-845 Warszawa,
c) Galeria Bronowice, ul. Stawowa 61, 31-346 Kraków,
d) ul. Krupówki 36, 34-500 Zakopane
e) ul. Starowiejska 17, 81-356 Gdynia
 


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.polarsport.pl i/lub www.sklep.salewa.pl, prowadzony jest przez spółkę pod firmą Polar Sport Krystyna Radwańska sp. j. z siedzibą w Krakowie (31-041) przy ul. Siennej 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000653921, REGON 122727207, NIP 6762460306.
  3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 tego kodeksu.
  4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
  5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

   a) zasady korzystania ze Sklepu,
   b) warunki i zasady składania Zamówień,
   c) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary,
   d) formy, koszty i terminy dostawy zamówionych Towarów,
   e) zasady zwrotów zamówionych Towarów,
   f) procedurę reklamacyjną,
   g) warunki techniczne korzystania ze Sklepu,
   h) zasady subskrypcji newslettera.

  6. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja w sposób wskazany w pkt 4 ust. 5 lub 8 poniżej. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  7. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.polarsport.pl/regulamin.

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

 1. Posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
 2. Zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, oraz
 3. Posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

Dokonywanie zakupów w Sklepie i składanie zamówień możliwe jest za pośrednictwem zarejestrowanego konta na stronie Sklepu lub bez konieczności trwałej rejestracji danych w bazie danych Sklepu.

 1. W celu zamówienia Towaru za pośrednictwem utworzonego konta Klienta na stronie Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu i zarejestrować się w Sklepie poprzez wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego (zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”), a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Celem rejestracji w Sklepie konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

a) danych Klienta, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Klienta, a także ustalony przez Klienta login i hasło,
b) danych wysyłki, tj. imię, nazwisko, ulica, numer domu lub mieszkania, miasto, kod, jako adres dostawy, a także wskazanie czy Klient jest osobą prywatną czy przedsiębiorcą oraz czy życzy sobie wystawienia faktury.

 1. W wyniku rejestracji w Sklepie dla danego Klienta zostanie utworzone indywidualne konto, dostępne dla niego za pomocą podanego przez tego Klienta w procesie rejestracji loginu i hasła.
 2. Warunkiem koniecznym dla założenia konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox) oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod Formularzem Rejestracyjnym.
 3. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim kontem. W ramach konta Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.
 4. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego loginu i hasła osobom trzecim.
 5. W przypadku dokonywania zakupów w Sklepie bez rejestracji konta konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia oraz akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox) oznaczonego jako „Akceptuję regulamin” widocznego na ścieżce zakupowej. Klient składa Zamówienie bez rejestracji konta, podążając za komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta (w tym ich rodzaj oraz liczba) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka.
 7. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary oraz sposobu ich dostawy.
 8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam zamówienie” (Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty) – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych podanych w procesie składania Zamówienia, w szczególności w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju, jak i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i formy ich dostawy.
 9. Przedstawiona w koszyku informacja dotycząca wartości Zamówienia uwzględnia całkowite koszty, do poniesienia których zobowiązany jest Klient w związku z zakupem Towaru, w tym w szczególności koszty dostawy, podatki jak również wszelkie inne koszty dodatkowe.
 10. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać następujące informacje:

a) określenie liczby i rodzaju zamówionych Towarów,
b) całkowita wartość Zamówienia (cena Towarów, koszty dostawy oraz wszelkie inne, ewentualne koszty dodatkowe)
c) dane osobowe zamawiającego Klienta,
d) forma odbioru i adres dostawy zamówionego Towaru,
e) dane do faktury VAT (jeżeli Klient zażądał jej wystawienia).

 1. Wysłanie przez Klienta Zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Potwierdzam zamówienie ” (Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty) stanowi oświadczenie woli Klienta o zamiarze zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu .
 2. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie automatycznie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 3. Po zweryfikowaniu przez pracownika Sklepu wszystkich istotnych elementów Zamówienia zostanie ono przez niego zatwierdzone i przyjęte do realizacji, co jest potwierdzane wiadomością e-mail.
 4. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 16 powyżej.
 5. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

5. CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI 

 1. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym mogą się różnić od cen takich samych towarów w sklepie stacjonarnym Polar Sport przy ul. Siennej 15 w Krakowie oraz w salonach firmowych Właściciela Sklepu (pozostałych Lokalach przedsiębiorcy).
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

- za pobraniem – płatne gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru. Kurier dostarczający przesyłkę może pobrać kwotę do 5.000 zł (pięciu tysięcy złotych). Przy wyższych kwotach pobrania kurier zostawia awizo, a przesyłkę trzeba opłacić i odebrać osobiście w najbliższym biurze firmy kurierskiej;
- przelewem elektronicznym - płatne bezpośrednio na rachunek bankowy Właściciela Sklepu prowadzony przez mBank o numerze 52 1140 2004 0000 3702 3867 2240 za pośrednictwem systemu płatności payu.pl; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka -zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;
- kartą kredytową – karta kredytowa zostanie obciążona w momencie wysyłki Towaru;
- przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na rachunek bankowy Właściciela Sklepu prowadzony przez mBank o numerze 52 1140 2004 0000 3702 3867 2240; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;
- płatne gotówką przy odbiorze – płatność w formie gotówki płatnej w sklepie stacjonarnym Polar Sport przy ul. Siennej 15 w Krakowie oraz w salonach firmowych Właściciela Sklepu (pozostałych Lokalach przedsiębiorcy).

 1. W przypadku wyboru opcji płatności przelewem za zamówiony Towar, płatność taka powinna zostać dokonana w terminie 7 (dni) od dnia potwierdzenia złożenia Zamówienia. W przypadku braku płatności we wskazanym wyżej terminie Zamówienie zostaje anulowane.
 2. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta Sklep wystawia faktury.

6. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY 

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i realizowana jest przesyłką kurierską (FEDEX / SIÓDEMKA) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Całkowite koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed potwierdzeniem złożenia przez niego Zamówienia. Koszty dostawy Towaru do Klienta uzależnione są od wybranej przez Klienta formy płatności oraz sposobu dostawy i wynoszą odpowiednio:
  a) w przypadku dostarczenia zamówionych Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX / SIÓDEMKA - koszt dostawy wynosi 20 zł (dwadzieścia złotych),
  b) w przypadku gdy dostawa realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, koszt dostawy wynosi:
  - 30 zł (trzydzieści złotych) przy płatności przelewem i/lub
  - 30 zł (trzydzieści złotych) przy płatności za pobraniem.
 3. W przypadku zamówionych Towarów, których wartość przekracza 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) dostawa realizowana jest gratis, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Przewidywany termin dostawy zamówionych Towarów wynosi 1 - 2 dni roboczych od dnia nadania przesyłki firmie kurierskiej/Poczcie Polskiej.
 5. Czas nadania przez Właściciela Sklepu przesyłki kurierskiej/przesyłki na Poczcie Polskiej (w zależności od formy dostawy wybranej przez Klienta) uzależniony jest od wybranej przez Kupującego formy płatności i przedstawia się następująco:
  - 1 (jeden) dzień roboczy od dokonania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia w sposób wskazany w pkt 4 ust. 16 powyżej - w przypadku gdy Klient wybrał formę płatności przy odbiorze Towaru (za pobraniem);
  - 1 (jeden) dzień roboczy od momentu otrzymania przez Właściciela Sklepu płatności za Zamówienie potwierdzone w sposób wskazany w pkt 4 ust. 16 powyżej - w przypadku gdy Klient wybrał formę płatności przed wysłaniem Towaru.
 6. W przypadku Zamówienia na Towary, które magazynowane są w różnych placówkach sklepu (zgodnie z dostępnością widoczną na stronie Sklepu podczas składania Zamówienia) termin realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu o czas potrzebny na skompletowanie do wysyłki wszystkich Towarów w jednej placówce.

7. GWARANCJA I REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.
 2. Właściciel Sklepu nie jest producentem Towarów.
 3. Wszelkie informacje dotyczące okresu gwarancji dostępne są przy opisie Towaru.
 4. Skorzystanie przez Klienta z uprawnień wynikających z gwarancji nie wyłącza możliwości skorzystania przez niego z uprawnień wynikających z rękojmi za wady Towaru przewidzianej przepisami Kodeksu cywilnego.
 5. Właściciel Sklepu jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Właściciela Sklepu z tytułu rękojmi za wady oparta jest na zasadach przewidzianych w pkt 6 - 13 poniżej, o ile nie pozostają one sprzeczne z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 7. Klient może złożyć reklamację według własnego wyboru w następujący sposób:
 8. Ustnie w siedzibie Właściciela Sklepu lub w Lokalu przedsiębiorcy;
 9. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając maila na adres reklamacje@polarsport.pl;
 10. Zwykłą drogą pisemną wysyłając pismo na adres siedziby Właściciela Sklepu tj.: Polar Sport "Dział Reklamacji", ul. Sienna 15, 31-041 Kraków lub za pośrednictwem faxu na nr: 12 422 42 49.
 11. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis wady Towaru, datę nabycia Towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady. 
 12. Klient powinien - o ile nie uchybia to uprawnieniom Klienta wynikającym z Umowy Sprzedaży lub z przepisów prawa - dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sklepu bez zbędnej zwłoki w celu umożliwienia Właścicielowi Sklepu dokonania oględzin Towaru oraz podjęcia innych wskazanych czynności mających na celu rozpatrzenie reklamacji.
 13. Jeżeli Towar ma wadę Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, oświadczenie o odstąpieniu od umowy (żądać zwrotu pieniędzy), żądać wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad albo żądać usunięcia wady Towaru.
 14. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Właściciel Sklepu niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na Towar wolny od wad albo wadę Towaru usunie. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeśli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Właściciela Sklepu, albo Właściciel Sklepu nie wykonał obowiązku wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad albo nie usunął wady Towaru. Jeżeli Klientem jest Konsument może on zamiast zaproponowanego przez Właściciela Sklepu usunięcia wady Towaru żądać wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad albo zamiast wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Właściciela Sklepu. Uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli wada jest nieistotna.
 15. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę Klient może żądać wymiany Towaru na Towar wolny od wad albo usunięcia wady Towaru. Właściciel Sklepu zobowiązany jest wymienić wadliwy Towar na Towar wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Właściciel Sklepu może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie wadliwego Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 16. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub pisemnie przesyłką poleconą.
 17. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub naruszenia interesów Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak mediacja, czy sąd polubowny. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl. Ponadto Sklep internetowy informuje, że istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań́ umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentem i Właścicielem Sklepu na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient chcący zgłosić nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu, powinien powiadomić Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu, poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: sklep@polarsport.pl.
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni.

9. ZWROTY I WYMIANY 

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres e-mail: sklep@polarsport.pllub na adres siedziby lub lokalu Właściciela Sklepu widniejący na dokumencie sprzedaży (paragon, faktura VAT). Adres Właściciela Sklepu wskazany na dokumencie sprzedaży (paragonie lub fakturze VAT) uzależniony jest od tego, z którego salonu towar został wysłany do Klienta.
 2. Formularz odstąpienia od umowy / zwrotu Towaru dołączany jest do przesyłki, jak również jest dostępny na stronie Sklepu pod adresem: https://www.polarsport.pl/zwroty-wymiana-reklamacje. Niezależnie od powyższego Klient może skorzystać z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy on-line po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "Moje konto" -> "Zwroty i wymiany".
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiot Umowy Sprzedaży stanowią Towary wykraczające poza standardową ofertę Sklepu, przygotowane na szczególne zamówienie Klienta, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, a także świadczenia, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 5. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego Konsumentem od Umowy Sprzedaży.
 6. Klient będący Konsumentem powinien dołożyć staranności, aby Towar podlegający zwrotowi został opakowany w sposób zapewniający brak możliwości uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 7. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia, tj. ceny zakupu Towaru wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy Sprzedaży. Właściciel Sklepu dokona zwrotu płatności na podane przez Klienta będącego Konsumentem konto bankowe, względnie dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Właściciela Sklepu.
 8. Koszt odesłania Towaru do Sklepu pokrywa Klient. Towar może zostać odesłany do Sklepu przez Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub może zostać dostarczony osobiście przez Klienta do dowolnej placówki Sklepu.
 9. Niezależnie od przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego punktu ma możliwość wymiany dostarczonego Towaru na inny produkt z oferty Sklepu w ramach rozliczenia należnej kwoty za dotychczasowe Zamówienie. Aby skorzystać z prawa wymiany zakupionego Towaru, Klient może skorzystać z właściwej opcji w zakładce "Moje konto" -> "Zwroty i wymiany", względnie skontaktować się z obsługą Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@polarsport.pl lub telefonicznie pod numerem: tel. 12 422 42 49 / tel. kom. 887 22 42 49. Kontakt z obsługą Sklepu zapewni możliwość rezerwacji Towaru, którym Klient jest zainteresowany.
 10. W przypadku wymiany Towaru, gdy wartość nowego Zamówienia jest wyższa aniżeli wartość zakupionego Towaru podlegającego wymianie, wówczas Klient może dopłacić brakującą kwotę w sposób opisany w pkt 5 ust. 3 Regulaminu lub inny uzgodniony z Właścicielem Sklepu. W przypadku gdy wartość nowego Zamówienia jest niższa aniżeli wartość zakupionego Towaru podlegającego wymianie, wówczas Sklep dokonuje zwrotu nadpłaconej przez Klienta kwoty na konto bankowe Klienta lub w inny sposób, który Klient wybrał dla dokonania płatności przy składaniu Zamówienia.

10. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEG

 1. Klient, który założył konto w serwisie Sklepu w sposób opisany w pkt 4 ust. 2 - 6 Regulaminu zawiera z Właścicielem Sklepu umowę o korzystanie z konta. Umowa o korzystanie z konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyn. Powyższe uprawnienie do rozwiązania umowy o korzystanie z konta nie narusza praw i obowiązków nabytych przez każdą ze stron przed jej rozwiązaniem. Klient może rozwiązać umowę o korzystanie z konta Klienta, zgłaszając Właścicielowi Sklepu żądanie usunięcia konta z systemu bazy danych Sklepu.
 2. Klient, który wyraża wolę otrzymywania bieżących informacji handlowych dotyczących aktualności, nowości, specjalnych ofert i akcji promocyjnych w Sklepie, może skorzystać z usługi newsletter oferowanej w ramach Sklepu.
 3. W celu skorzystania z usługi newsletter Klient na stronie internetowej Sklepu w okienku „Newsletter” powinien zaznaczyć checkbox dotyczący chęci otrzymywania bieżących informacji handlowych oraz wpisać adres e-mail, na który chce otrzymywać informacje handlowe i/lub zaznaczyć w odpowiednim okienku, aktywnym przy zakładaniu konta Klienta lub składaniu Zamówienia bez założonego konta, chęć otrzymywania takich informacji. W celu potwierdzenia dodania adresu e-mail Klienta do listy newslettera Sklepu, na adres e-mail wskazany przez Klienta zostanie wysłany link aktywacyjny. Poprzez kliknięcie na link aktywacyjny w sposób opisany w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta, adres e-mail Klienta zostanie dodany do listy newslettera.
 4. Umowa o świadczenie usługi newsletter drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przez Klienta na link aktywacyjny, o którym mowa w pkt 10 ust. 3 powyżej. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Umowa o świadczenie usługi newsletter drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie, bez podania przyczyny. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usługi newsletter poprzez kliknięcie w link rezygnacji z usługi newsletter umieszczony w każdej wiadomości newsletter przesłanej do Klienta. Poprzez kliknięcie na link aktywacyjny dotyczący rezygnacji z usługi newsletter adres e-mail Klienta zostanie usunięty z listy newslettera.
 5. W ramach korzystania ze Sklepu Klient może umieszczać opinie o Towarach oferowanych w Sklepie. Korzystanie z usługi zamieszczania opinii o Towarach jest dobrowolne i nieodpłatne. Opinie Klienta o Towarach publikowane są w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia ich zamieszczenia na stronie Sklepu, a czas opublikowania ich na stronie Sklepu jest nieoznaczony. Klient zamieszczając opinię o wybranych Towarach, ma świadomość, że będą one dostępne i widoczne dla innych osób korzystających lub przeglądających treści zamieszczone na stronie Sklepu. Właściciel Sklepu zastrzega sobie niniejszym prawo do niepublikowania opinii, które naruszałyby postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa i/lub byłyby sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Właściciel Sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu lub ograniczyć dostęp Klienta do całości lub części jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym, a w szczególności gdy Klient:

  a) podał dane osobowe nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym innych Klientów Sklepu,
  c) dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
 1. Pozbawienie Klienta dostępu do Sklepu zgodnie z ust. 6 powyżej nie ma wpływu na Zamówienia przez niego już złożon

 2. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).


11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych podejmuje wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, są przetwarzane przez Właściciela Sklepu w konkretnych, określonych celach opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Sklepu.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale może być niezbędne w celu założenia konta, korzystania z określonych usług, zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. Klient ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych w ramach korzystania z poszczególnych funkcjonalności odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody. 
 6. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, spory pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących powszechnie przepisów prawa. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem niebędącym Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego Konsumentem, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie ewentualne zmiany Regulaminu nie naruszają praw osób które złożyły Zamówienia lub zawarły umowy przed zmianą Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.


Polityka prywatności

Poprzedni regulamin 2

Marki i partnerzy

Produkty do porównania:

Porównaj wybrane Usuń wszystkie